Specyficzne Cele edukacyjne kursów

Oczekuje się, że uczestnik kursu zapozna się z teorią oraz nabędzie praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia szkolenia przed - i - podyplomowego w praktyce lekarza rodzinnego, w następujących obszarach:

- Specyfika kształcenia w praktyce lekarza rodzinnego
- Teoria edukacji osób dorosłych i jej zastosowanie w szkoleniu lekarzy rodzinnych
- Przygotowanie praktyki do funkcji szkoleniowych
- Planowanie procesu edukacji
- Metody kształcenia w praktyce lekarskiej
- Budowa relacji uczeń - mistrz
- Ocena zwrotna i jej znaczenie w procesie edukacji
- Ocena ukierunkowująca i podsumowująca
- Ustawiczny rozwój profesjonalny lekarza rodzinnego, jako nauczyciela

Od uczestników kursów oczekuje się pełnego zaangażowania w ich program. Punktualność oraz obecność na wszystkich sesjach od pierwszego do ostatniego dnia kursu jest obowiązkowa. Uczestnicy powinni aktywnie uczestniczyć we wszystkich wykładach, dyskusjach plenarnych oraz pracy w małych grupach i ćwiczeniach praktycznych. Każdy z uczestników kursu otrzymuje komplet materiałów edukacyjnych niezbędnych w trakcie samego szkolenia, jak i przydatnych po jego zakończeniu.
Osoby, które spełnią powyższe warunki, otrzymają na zakończenie kursu stosowny certyfikat, potwierdzający odbycie szkolenia.